Marsz równości

11 maja ulicami Bydgoszczy przeszedł „Marsz Równości” organizowany przez stowarzyszenie Stan Równości. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nietolerancji, agresji i wszelkich przejawów dyskryminacji. To również postulat równych praw dla każdego.

On 11 May, the "Marsz Równości" organized by Stan Równości association walked through the streets of Bydgoszcz. The march is supossed to be an expression of opposition to intolerance, aggression and all forms of discrimination. It is also a postulate of equal rights for everyone.

Source: http://kowalskimichal.com/blog/2019/5/11/m...

Sistine Chapel

Kaplica Sykstyńska jest kaplicą znajdującą się w Pałacu Apostolskim, oficjalnej rezydencji papieża w Watykanie. Sława Kaplicy Sykstyńskiej tkwi głównie w freskach zdobiących wnętrze, a szczególnie w suficie Kaplicy Sykstyńskiej i Sądzie Ostatecznym Michała Anioła. Centralnym elementem dekoracji sufitu jest dziewięć scen z Księgi Rodzaju, z których najbardziej znane jest Stworzenie Adama. Malowidła Michała Anioła przyciągają rzesze turystów do kaplicy, odkąd zostały odsłonięte pięćset lat temu.

The Sistine Chapel is a chapel in the Apostolic Palace, the official residence of the Pope, in Vatican City. The fame of the Sistine Chapel lies mainly in the frescos that decorate the interior, and most particularly the Sistine Chapel ceiling and The Last Judgment by Michelangelo. Central to the ceiling decoration are nine scenes from the Book of Genesis of which The Creation of Adam is the best known, the hands of God and Adam being reproduced in countless imitations. Michelangelo's paintings has drawn multitudes of visitors to the chapel ever since they were revealed five hundred years ago.

Leaning Tower

Krzywa Wieża w Pizie jest jedną z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana rocznie przez ok. 10 milionów turystów; symbol miasta Pizy. W istocie jest dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim.

The Leaning Tower of Pisa is freestanding bell tower, of the cathedral of the Italian city of Pisa, known worldwide for its unintended tilt. Over 10 million tourists are visiting Pisa every year.

Ślady (nie)obecności

Miejsca nie-miejsca gdzie kumuluje się symbolika egzystencjalna i nawarstwiają się ślady pamięci ludzkiej. Mianem "nie-miejsc" oznaczamy dwie komplementarne rzeczywistości: przestrzenie i relacje, które jednostki utrzymują z tymi przestrzeniami. Miejsca przemijające, nieme, bezimienne, odpersonalizowane, dające odczucie chwilowej tożsamości, efemeryczne. Nie-miejsca pamięci albo nie-pamięci umieszczając w obszarze dialektyki pamięci i zapomnienia, treści nieprzyswojone i te, które uległy eliminacji lub zapomnieniu.

"Jeśli miejsce może być zdefiniowane jako relacyjne, historyczne i związane z tożsamością, wówczas przestrzeń, która nie może być zdefiniowana jako relacyjna, historyczna lub zajmująca się tożsamością, będzie nie-miejscem." Marc Augé

 

 

A place of non-place where existential symbolism accumulates and traces of human memory accumulate. Namely, 'non-places', we mark two complementary realities: spaces and relationships that individuals maintain with these spaces. Transient, silent, nameless, depersonalized, giving a sense of temporary identity, ephemeral. Non-places of memory or non-memory placing in the area of dialectics of memory and oblivion, unpaired content and those that have been eliminated or forgotten.

"If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place." Marc Augé