Pol'and'Rock Festival 2019

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbywała się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

 

Pol'and'Rock Festival is the largest music festival in Poland and one of the largest in Europe. This year's edition took place on 1-3 August 2019 in Kostrzyn nad Odrą (Lubuskie voivodeship).

People of Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbywała się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na zdjęciach uczestnicy festiwalu.

 

Pol'and'Rock Festival is the largest music festival in Poland and one of the largest in Europe. This year's edition took place on 1-3 August 2019 in Kostrzyn nad Odrą (Lubuskie voivodeship).

Marsz równości

11 maja ulicami Bydgoszczy przeszedł „Marsz Równości” organizowany przez stowarzyszenie Stan Równości. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nietolerancji, agresji i wszelkich przejawów dyskryminacji. To również postulat równych praw dla każdego.

On 11 May, the "Marsz Równości" organized by Stan Równości association walked through the streets of Bydgoszcz. The march is supossed to be an expression of opposition to intolerance, aggression and all forms of discrimination. It is also a postulate of equal rights for everyone.

Source: http://kowalskimichal.com/blog/2019/5/11/m...

Stage Diving

„Stage diving” jest procesem, w którym osoba przekazywana jest z jednej części miejsca przed sceną do drugiej nad głowami osób bawiących się. Jest to forma zachowań charakterystycznych dla koncertów zespołów rockowych, metal, punkowych. Osoba poddająca się „crowd surfingowi” jest unoszona przez ręce osób uczestniczących w koncercie. Crowdsurfing można również wykorzystać, aby pomóc rannym lub chorym uczestnikom szybko dotrzeć do pomocy medycznej. Na zdjęciach uczestnicy festiwalu Pol’and’Rock odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą.

"Stage diving” is a process in which a person is transferred from one part of the place in front of the stage to another over the heads of people. It is a form of behaviour characteristic of rock, metal and punk concerts. A person surrendering to crowd surfing is carried by the hands of people participating in the concert. Crowdsurfing can also be used to help injured or sick participants to get medical attention quickly. Pictures show the participants of the Pol'and'Rock festival in Kostrzyn nad Odrą, Poland.

Marsz Pamięci

Ulicami Warszawy 10 kwietnia 2019 przeszedł Marsz Pamięci. Uczestnicy zgromadzenia, organizowanego po raz ósmy przez stowarzyszenie Solidarni 2010, mieli ze sobą portrety 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Nad spokojnym przebiegiem marszu czuwała policja.

On April 10, 2019, March of Memory passed through the streets of Warsaw. The participants, organized for the eighth time by the Solidarity 2010 Association, had with them portraits of 96 victims of the Smolensk catastrophe. The peaceful course of the march was supervised by the police.

Sistine Chapel

Kaplica Sykstyńska jest kaplicą znajdującą się w Pałacu Apostolskim, oficjalnej rezydencji papieża w Watykanie. Sława Kaplicy Sykstyńskiej tkwi głównie w freskach zdobiących wnętrze, a szczególnie w suficie Kaplicy Sykstyńskiej i Sądzie Ostatecznym Michała Anioła. Centralnym elementem dekoracji sufitu jest dziewięć scen z Księgi Rodzaju, z których najbardziej znane jest Stworzenie Adama. Malowidła Michała Anioła przyciągają rzesze turystów do kaplicy, odkąd zostały odsłonięte pięćset lat temu.

The Sistine Chapel is a chapel in the Apostolic Palace, the official residence of the Pope, in Vatican City. The fame of the Sistine Chapel lies mainly in the frescos that decorate the interior, and most particularly the Sistine Chapel ceiling and The Last Judgment by Michelangelo. Central to the ceiling decoration are nine scenes from the Book of Genesis of which The Creation of Adam is the best known, the hands of God and Adam being reproduced in countless imitations. Michelangelo's paintings has drawn multitudes of visitors to the chapel ever since they were revealed five hundred years ago.

Leaning Tower

Krzywa Wieża w Pizie jest jedną z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana rocznie przez ok. 10 milionów turystów; symbol miasta Pizy. W istocie jest dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim.

The Leaning Tower of Pisa is freestanding bell tower, of the cathedral of the Italian city of Pisa, known worldwide for its unintended tilt. Over 10 million tourists are visiting Pisa every year.

Ślady (nie)obecności

Miejsca nie-miejsca gdzie kumuluje się symbolika egzystencjalna i nawarstwiają się ślady pamięci ludzkiej. Mianem "nie-miejsc" oznaczamy dwie komplementarne rzeczywistości: przestrzenie i relacje, które jednostki utrzymują z tymi przestrzeniami. Miejsca przemijające, nieme, bezimienne, odpersonalizowane, dające odczucie chwilowej tożsamości, efemeryczne. Nie-miejsca pamięci albo nie-pamięci umieszczając w obszarze dialektyki pamięci i zapomnienia, treści nieprzyswojone i te, które uległy eliminacji lub zapomnieniu.

"Jeśli miejsce może być zdefiniowane jako relacyjne, historyczne i związane z tożsamością, wówczas przestrzeń, która nie może być zdefiniowana jako relacyjna, historyczna lub zajmująca się tożsamością, będzie nie-miejscem." Marc Augé

 

 

A place of non-place where existential symbolism accumulates and traces of human memory accumulate. Namely, 'non-places', we mark two complementary realities: spaces and relationships that individuals maintain with these spaces. Transient, silent, nameless, depersonalized, giving a sense of temporary identity, ephemeral. Non-places of memory or non-memory placing in the area of dialectics of memory and oblivion, unpaired content and those that have been eliminated or forgotten.

"If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place." Marc Augé

8. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Obchody ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas którch centralnym punktem było odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej z 2010 roku.

Ceremony of unveiling of the monument to the victims of the Smolensk tragedy, marking the eight anniversary of the crash of the Polish government plane in Smoleńsk, Russia, at the Piłsudski Square in Warsaw, Poland.